تفاهمنامه تعهد به مشتری توسط گروه انتخاب، برای اولین بار در صنعت لوازم خانگی کشور

عقد قرارداد SLA ( تفاهمنامه تعهد به مشتری) توسط گروه انتخاب آقای محمدرضا دیانی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب روز دوشنبه در مراسم رونمایی از...